Transkrip Perbahasan Belanjawan 2009

15 October 2008

Pendapat

Pendapat Anda?

Tuan Yang di-Pertua: Saya persilakan Yang Berhormat Permatang Pauh untuk memulakan perbahasan.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Assalamualaikum warahmatullahhiwabarakatuh, salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Izinkan saya mengucapkan rasa hormat kepada Tuan Yang di-Pertua memberi kesempatan berbahas di hadapan Tuan Yang di-Pertua yang saya kenal sebagai orang yang pendekar dan petah berbicara, berbahas sendiri.

[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar) mempengerusikan Mesyuarat]

Saya juga ingin menyatakan penghargaan kepada bekas Menteri Kewangan, Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi kerana membentangkan Belanjawan Negara bulan lalu. Meskipun terdapat perbezaan dasar yang ketara di antara kami dalam Pakatan Rakyat dan Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan, saya ingin melahirkan rasa hormat dan menghargai usaha beliau sehingga dapat membentangkan satu belanjawan dalam keadaan krisis yang besar yang hampir melanda pada ketika itu.

Hanya setelah satu setengah purnama berlalu, keadaan negara bertambah meruncing. Keadaan dianggap sudah sampai ke tahap parah. Persoalan yang pertama yang harus kita bahaskan, adakah wajar untuk kita meneruskan perbahasan tentang satu belanjawan yang sudah ketinggalan melihat kepada unjuran, angka, fakta, data, satu setengah purnama yang lalu dengan keadaan sekarang. Apakah wajar Ahli-ahli Yang Berhormat di dalam Dewan yang mulia ini diminta untuk terus berbahas satu belanjawan yang sudah tidak realistik, tidak menepati fakta dan tidak mampu mengangkat ekonomi dan menyelamatkan negara kita dari kemelut ekonomi yang kian meruncing.

Saya hargai usaha menteri dan negara, Perbendaharaan, Unit Perancang Ekonomi yang bekerja bertungkus-lumus menyediakannya. Akan tetapi mereka juga arif dan tahu benar bahawa kenyataan dan kegawatan sekarang sudah jauh berbeza. Ini bukan sahaja akibat dari krisis kewangan bermula dari masalah sub prima yang menelan hampir USD1 trilion. Pasaran kredit hampir lumpuh, ia bukan sahaja melibatkan industri kewangan besar tetapi telah mengancam kekuatan industri kewangan dan syarikat kewangan paling besar di dunia, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, Meryll Lynch dan juga AIG yang dianggap satu kekuatan induk dalam institusi kewangan…

Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: [Bangun]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, nak bagi peluang dengan…, awal sangat Yang Berhormat ya.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, kalau boleh saya akan beri ruang sebentar lagi. Kalau sekadar meminjam dengan izin, Warren Buffet “Financial weapons of mass destruction”.

Soalnya Tuan Yang di-Pertua, bukan lagi isu yang menyangkut ekonomi gergasi seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun tetapi untuk kita menafikan kesan dan dampak yang serius yang akan melanda negara kita, itu adalah sesuatu yang tidak munasabah. Sebab itu saya ingin menggesa Menteri Kewangan yang baru yang harus menghormati dan mendengar hujah Ahli-ahli Dewan dan tidak sibuk kempen mempertahankan jawatannya kerana isu yang berada di hadapan kita ini isu yang serius.

Dan saya ingat Tuan Yang di-Pertua bahawa sepanjang saya menjadi Menteri Kewangan sepanjang lapan tahun, saya tidak pernah meninggalkan Majlis di Dewan ini tatkala Ketua Pembangkang menyampaikan ucapan… [Tepuk] Akan tetapi kerana keangkuhan, arrogance of power , pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, tidak langsung menghormati, bukan sekadar pandangan pembangkang, Perdana Menteri baru merasakan bagaimana pandangan rakan-rakannya begitu kasar dan ganas sehingga berjaya menghumbankan beliau awal daripada jadual.

Tuan Yang di-Pertua, saya menekankan ini kerana cara realistik. Lihat sahaja Singapura, Singapura tentunya secara relatif punyai kekuatan ekonomi yang jauh lebih kukuh dari negara kita. Akan tetapi dalam pada itu pun setelah melihat dua suku tahun pertama pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan negatif dua kali berturut-berturut, itu akan menyebabkan negara mulai mengalami kemelesetan. Dan bila recession ini berlaku, Perdana Menteri Singapura segera membuat kenyataan bahawa Singapura sudah pun mula menerima kesan kemelesetan.

Di Malaysia, keadaan di sebaliknya kerana Menteri Kewangan yang baru sibuk dengan kelulusan projek-projek meganya dan membuat kenyataan bahawa kekuatan ekonomi dan fundamental di Malaysia amat kukuh. Inilah saya ucap tahniah kerana inilah Menteri Kewangan satu-satunya di dunia yang anggap ekonominya kukuh… [Tepuk] Akan tetapi kenyataannya berbeda kerana kesan harga barang yang meningkat, harga minyak, harga keperluan asas melambung. Pertumbuhan mengecut, pengangguran bertambah dan parahnya dirasakan oleh peniaga kecil, petani, nelayan dan Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua lebih merasai kerana di Sarawak dan Sabah harganya jauh lebih tinggi daripada yang dialami di sini.

Oleh yang demikian, saya sekali lagi ingin menekankan kepada Menteri Kewangan yang baru supaya mengumpulkan seluruh kekuatan pakar-pakar ekonomi kita dalam dan luar kerajaan di Perbendaharaan Bank Negara, Unit Perancang Ekonomi dan lain-lain untuk melihat semula dan menjana kekuatan. Jika tidak kita akan terus lumpuh. Pakar ekonomi dunia tidak ada yang menyanggah keperluan kita mengkaji semula. Friedrich Hayek dengan izin, tatkala menyampaikan ucapan hadiah Nobel ekonominya, ‘The Pretence of Knowledge’, menyatakan kalau tidak kita terima dan sedia belajar bahawa pengurusan ekonomi itu begitu kompleks dan pengetahuan asas itu sangat penting. Bagaimana kepintaran kita merangka tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah kalau kita tidak cepat membuat beberapa penyesuaian mengikut persekitaran semasa.

He will therefore dengan izin have to use what knowledge he can achieve, not to shape the results as the craftsman shapes his handy work but rather to cultivate a growth by providing the appropriate environment in the manner in which the gardener does this for his plants.

Tuan Yang di-Pertua, kita sedang dilanda krisis kewangan dan ekonomi yang besar. Bagi semua penganalisis tanpa pengecualian dari yang pemerintah dan yang di peringkat swasta, institusi kewangan tempatan dan luar negara dan internasional, tanpa kecuali mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang, masa terdekat mungkin satu atau dua tahun lagi, tidak ada ekonomi yang mungkin selamat. Justeru itu harus ada sesuatu pendekatan yang lebih kreatif, yang dapat membendung serangan yang hebat ini.

Kita pernah dulu menyebut tentang kupasan Joseph Schumpeter, pakar ekonomi yang mengandaikan gejala krisis dari semasa ke semasa ini sebagai dengan izin, perennial gales of creative destruction. Apakah kita sedia untuk memanfaatkan kegawatan yang ada ini untuk menolak cara yang rosak, rasuah, penyelewengan, kesediaan memberikan projek kepada keluarga dan rakan-rakan atau mengangkat semula ekonomi berdasarkan kepada pertimbangan yang lebih rasional, yang lebih transparent, telus dan lebih bertanggungjawab. Tentunya creative destruction itu pedih kerana ia hanya mampu dilakukan sekiranya kita terima hakikat apa yang disebut oleh Nabi Allah Shuib dalam Al-Quran… in uridu illal islaaha mastata’tum , iaitu ingin melalukan perubahan sedaya upaya kita.

Akan tetapi kalau kita terima masalah, kekal dengan kecenderungan untuk bertindak secara angkuh dan cara mengaut keuntungan secara tamak haloba, mengizinkan rasuah tanpa kawalan, mustahil… [islah mastataqtum] Perubahan itu dapat berlaku. Sekiranya kita bicara soal pembaharuan atau reform, ia juga mencangkup perubahan yang diungkapkan oleh pakar dalam isu political economy, pengurusan yang lebih baik, sistem politik yang lebih munasabah dan persekitaran yang membantu mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Siapa kita Ahli-ahli Parlimen, Ahli-ahli Yang Berhormat jika kita tidak peka dengan permasalahan ini dan mengetahui setiap pandangan kita dan kupasan kita. Dasar ekonomi kita akan mencangkup kepentingan bukan sahaja negara, angka dan statistik tetapi kehidupan rakyat iaitu pendidikan anak-anak kita. Harga barang rakan-rakan kita di kampung dan di desa, kesusahan mereka mendapat peluang dan kemudahan yang baik. Apa yang kita lakukan di sini, belanjawan diputuskan oleh Yang Berhormat Menteri akan memberi kesan bukan saja kepada Ahli Yang Berhormat tetapi kepada rakyat jelata.

Tuan Yang di-Pertua masih ingat bila Brutus menentang Julius Caesar yang diktator itu, dia bertanya kepada orang-orang Romawi, “Who is here, so base that would be a bondman?’” Siapa di kalangan kita? Dia bertanya kepada rakyat Romawi. Saya bertanya kepada Ahli Yang Berhormat di sebelah sini dan lebih-lebih lagi di sebelah sana. Siapa di antara kita yang begitu lemah, jelik dan tidak ada keupayaan sehingga sanggup menjadi hamba. Menghina diri mereka sendiri, mengiakan kepada keganasan, kepalsuan, rasuah dan kezaliman. Mengiakan kepada sikap racist dan penghinaan etnik. Menelan begitu semata-mata kerana kita terlalu kecil dan merasa diri terlalu hina dan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun mengatakan Ahli Yang Berhormat atau Yang Amat Berhormat enough is enough. Enough of this…, enough of this corruption, enough of this racist remark against us, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, kita tidak boleh mampu berbicara soal pengurusan ekonomi dari kalangan yang mempunyai hati kecil walaupun keupayaan dan kekayaannya melimpah.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Penjelasan. Adakah Yang Berhormat Permatang Pauh sedar bahawa term wave of creative destruction adalah satu term yang sangat berbahaya. Saya ingat satu dekad dahulu apabila terma ini kali pertama digunakan, ia menyebabkan satu krisis di mana Yang Berhormat daripada Permatang Pauh dijatuhkan sebagai Timbalan Perdana Menteri, dilucutkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri kemudiannya dan memulakan satu bab penjara di Sungai Buloh dan sekarang sudah sebelas tahun.

Adakah Yang Berhormat Permatang Pauh percaya bahawa selepas satu dekad dan kita menghadapi satu krisis ekonomi dunia yang lebih besar dan nampaknya negara kita dan Kerajaan Barisan Nasional tanpa ada apa-apa persediaan untuk menghadapi krisis ini bahawa negara kita bersiap sedia untuk menghadapi satu wave of creative destruction supaya kita boleh memulakan bab yang baru negara kita or how kita tengok Ahli-ahli Parlimen khasnya Barisan Nasional apa yang mereka menumpukan bukan wave of creative destruction tetapi mahu pergi Taiwan sahaja.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Ini dengan izin perennial gales of creative destruction ini kita harus terima. Saya tidak terasa terlalu kesal enam tahun dalam penjara, tidak lama. Hanya sekejap saja. Kini kita berjumpa semula dan itu satu pengalaman. Saya berdiri atas keyakinan kita. Ada teman bersama, ada teman lari entah ke mana. Ini biasa dalam kehidupan… [Tepuk]

Ada teman baik yang sampai sepuluh tahun belum tanya khabar dan Telefon Assalamualaikum pun. Itu biasa Tuan Yang di-Pertua.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Bagan Datok.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Baik, saya tidak sebut Bagan Datok… [Beberapa Ahli ketawa]

Seorang Ahli: Sudah lupa.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tidak. Tuan Yang di-Pertua, tetapi pengalaman ini penting. Kita tahu pandangan bagaimana sejarawan, pemikir minta kita menggali khazanah lama, belajar dari pengalaman lama dan menimba daripada pengalaman itu. Oleh yang demikian, saya akan sentuh hal yang demikian bagaimana harus kita pelajari dari pengalaman silam. Tidak semua fakta sama tetapi adalah merupakan satu kesilapan besar sekiranya kita memilih untuk mengetepikan pengajaran yang harus kita timba dari krisis sepuluh tahun yang lalu. Yang malang sekarang Tuan Yang di-Pertua ialah dalam semua data dan angka yang kita peroleh…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Kepong bangun lagi, Yang Berhormat.
Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Tuan Yang di-Pertua, minta penjelasan. Sebenarnya satu penjelasan saja.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Jangan panjang sangat Yang Berhormat. Nak kena bagi laluan dekat pembangkang.

Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Tidak, tidak. Bagilah peluang dekat saya. Saya sentiasa menyingkatkan. Yang Berhormat memang mempunyai banyak pengalaman dalam Treasury dan juga di luar Treasury sekarang yang sangat berpengalaman. Adakah Yang Berhormat berpendapat bahawa dengan peruntukan bagi setiap kementerian, bagaimana kita dapat membahaskan dalam dua bulan ini kerana tidak ada peruntukan, perubahan dan pergolakan ekonomi dunia ini sudah menyebabkan kita tidak mempunyai cukup peruntukan untuk dibahaskan di dalam bajet ini.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Benda ini benar sebab itu saya menanyakan tadi peringkat awal tetapi seperti biasa kita berdepan dengan corak pimpinan yang terlalu angkuh. Tidak ada kesediaan mendengar dan menilai. Ada satu soalan yang paling asas, Tuan Yang di-Pertua. Unjuran angka, data yang diberikan satu setengah purnama yang lalu, kalau tak faham purnama, bulan yang lalu sudah berbeza. Peruntukan untuk kementerian harus disusun semula. Pendapatan negara, defisit, harga minyak itu akan saya sentuh. Maknanya, sekiranya Menteri Kewangan itu benar-benar bertanggungjawab, harus mengemukakan belanjawan baru. Apa yang dijanjikan kepada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, “Meleset, wangnya enggak ada pak”… [Ketawa] Jadi…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Orang Sarawak tidak cakap macam itu ya Yang Berhormat?

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, itu orang Sarawak yang belajar di Jakarta. [Ketawa]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Cakap Sarawak lain Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, ya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Jangan bagi cakap Sarawak macam itu. Tidak ada.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ada sedikit tapi boleh gitu, bagi yang naik belon itu lain dia punya taraf pendidikannya. Terima kasih. Jadi yang saya tekankan di sini ialah mendesak Menteri Kewangan untuk menjawab permasalahan ini dulu kerana unjuran pendapatan, unjuran pertumbuhan, defisit, keupayaan perbelanjaan semuanya sudah meleset. Tidak mungkin kita bahaskan berdasarkan fakta satu setengah bulan yang lalu.

Pertama, kita bicara soal kebergantungan kepada sumber minyak dan gas. 44% pendapatan bergantung kepada minyak dan gas. Ini berdasarkan harga belanjawan sekitar USD125 satu tong. Sekarang USD77 satu tong. Tidak perlu pakar ekonomi, anak Darjah Enam pun mampu membuat perkiraan bahawa pendapatan negara itu jauh berbeza dari unjuran yang awal. USD77 berdasarkan unjuran USD125. Semasa saya diminta berdebat dengan Menteri Penerangan, harga minyak USD135. Sebab itu saya berani minta supaya diturunkan RM0.70 supaya harga minyak turun RM2 agar rakyat tidak dibebankan dengan harga barang. Tetapi Menteri Kewangan memilih turun 15 sen, minggu depan 10 sen. Dia tidak memberikan kesan penurunan harga barang secara menyeluruh. Kalau harga minyak pada ketika itu RM2.70 tatkala harga minyak di pasaran USD135 satu tong, sekarang harga minyak USD77 satu tong. Apakah tidak munasabah kita mengurangkan beban yang ditimpa oleh rakyat.

Tuan Yang di-Pertua, kalau harga minyak begini, ia akan memberikan dampak yang nyata kepada pertumbuhan negara, defisit dan untuk menampung ini, dalam kajian sebahagian dari penganalisis kewangan, kerajaan terpaksa mengeluarkan bon baru untuk menampung defisit sekitar RM60 bilion. Dengan bahaya ancaman krisis kredit di Amerika, di Eropah, Jepun, kita khuatir apakah kita mampu menampung defisit sebesar itu. Sebab itu unjuran perbelanjaan harus dirombak dengan segera.

Kedua, pendapatan dari kelapa sawit, CPO, minyak sawit mentah di kemuncaknya RM4,486. Sekarang, hari Jumaat yang lalu RM1,773. Satu per empat hampir daripada harga kemuncak. Kalau kenyataan ini sahaja minyak petrol dan gas dan CPO, minyak sawit mentah, memadai untuk membuktikan bahawa unjuran pertumbuhan perlu dikaji semula.

Ketiga, Malaysia masih bergantung kepada eksport. Menteri MITI menyebut walaupun 26% eksport barang elektronik dan berkaitan kepada Amerika Syarikat tapi kita boleh alih, kita boleh cepat pindah-pindah. Ini macam hendak jual durian, tidak boleh jual di Pulau Pinang boleh hantar ke Singapura cepat. Barang elektronik ini hanya dibeli oleh negara yang ada kekuatan industri dan ekonomi. Keupayaan pengguna di Amerika Syarikat memerlukan 26% dalam masa lima, enam bulan mustahil boleh kita alihkan ke negara lain. Lebih baik Kerajaan Barisan Nasional atau Kerajaan UMNO Barisan Nasional ini berupaya untuk mengalih dan mendapatkan pasaran baru dalam masa singkat. Kesatuan Eropah akan mengimport jumlah yang lebih kecil. Selain dari Amerika Syarikat yang mengimport hasil elektronik, keseluruhan import dari negara kita ke Amerika, 13% dan ke Singapura, 13.2%. Singapura, sepertimana yang diumumkan oleh Perdana Menterinya, sudah mengalami kemelesetan.

Keempat, tekanan aliran wang keluar meningkat dan kebetulan meningkat mendadak setelah belanjawan yang lalu. Selalunya belanjawan itu beri keyakinan baru tetapi belanjawan diikuti dengan krisis kewangan dahsyat telah menyebabkan pengaliran wang keluar. Setengah tahun pertama 2008 ini, RM125 bilion keluar. Dua minggu akhir bulan Ogos sahaja, dalam dua minggu, RM4 bilion keluar. Apa jawapan kerajaan, “Kita masih berupaya menarik pelaburan asing”. Keluar RM125 bilion, masuk yang diumumkan, belum lagi yang memulakan projek RM31 bilion. Saya tidak tahu matematik apa yang mereka pelajari tetapi perkiraan ini tentu akan menjejaskan negara.

Tahun 2007 sahaja mengikut kajian yang third kita di tempat yang cukup rendah. Dulu tahun 90-an di tahap di mana ekonomi Malaysia itu relatif baik walaupun ada kelemahan-kelemahan di sana sini, kita masih di tangga iaitu tahap empat, enam di kalangan negara-negara yang mampu menarik pelabur asing.

Sekarang kita di tangga ke-71 dan ini tidak dilaporkan oleh akhbar Utusan Malaysia… [Tepuk] Berikutnya, selain daripada perusahaan pelaburan yang sudah mengecut dan bila pelaburan mengecut, pertumbuhan ekonomi pastinya mengecut. Berikutnya ialah soal perbelanjaan negara. Tahun 2009, bekas Menteri Kewangan mengumumkan perbelanjaan RM204.7 bilion iaitu tambahan sebanyak 4.4% berbanding tahun 2008.

Tuan Yang di-Pertua, dari mana akan kita peroleh RM204 bilion ini? Satu setengah bulan yang lalu, Yang Berhormat Menteri Kewangan memberikan asasnya. Satu setengah bulan kemudian, asasnya itu tidak boleh diterima pakai lagi.

Jadi yang kita hendak minta bahaskan ini apa? Jumlah di atas angin atau yang disebut oleh pemimpin-pemimpin UMNO biasanya yang menuduh saya igauan siang atau mimpi di siang hari, sekarang ini fakta menunjukkan mereka bukan sahaja mengigau dan bermimpi tetapi nampaknya tertidur di siang hari… [Tepuk] Unjuran defisit tahun 2008 mengikut kenyataan Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah, Menteri Kewangan pada ketika itu ialah 4.8% daripada Keluaran Negara Kasar. 4.8% maknanya defisit di sekitar RM34.5 bilion. Defisit ini akan membengkak. 4.8% adalah dengan andaian yang berlaku satu setengah bulan yang lalu. Defisit ini tidak boleh diterima lagi kerana akan bertambah jauh lebih tinggi dari 4.8%.

Tuan Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Yang Berhormat, kita tahu bahawa kalau defisit itu terlalu membengkak melebihi paras yang dianggap sustainable, yang mampan, ia akan mengakibatkan suatu hilang keyakinan kepada sistem dan keutuhan ekonomi kita. Maka apabila Yang Berhormat Menteri Kewangan ketika itu mengumumkan bahawa tahun 2009, Keluaran Negara Kasar, penurunan defisit adalah 3.6%, turun daripada 4.8%. Defisit pada tahun ini adalah 4.8%, defisit pada tahun 2009 – 3.6%, berdasarkan angka yang ada, ini adalah tidak benar. Ini adalah kerana kita tahu dan tidak boleh sesiapa, tidak mungkin pakar ekonomi mana pun yang boleh pertikai bahawa defisit kita akan jauh membengkak berbanding dari tahun ini.

Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan sekarang, kalau boleh timbalan atau wakil Ahli Yang Berhormat yang setia kepada dia, bagi mesej segera.

Apakah wajar kita teruskan perbahasan sekarang? Yang kalau berani kata wajar itu hanya yang ‘Pak Turut’ yang disebut oleh Socrates, yang disebut oleh Julius Caesar dan Brutus tadi, yang sedia jadi hamba tanpa berfikir dengan waras… [Tepuk] Dewan yang mulia ini dewan Ahli Yang Berhormat, bukan hamba abdi… [Ketawa] Maka kalau kenyataan kita berikan, semua fakta ini apakah munasabah kita diminta terus bahaskan? Saya minta kalau boleh Tuan Yang di-Pertua berdasarkan krisis yang ada sekarang dan belanjawan ini dijadikan alat mainan dan tidak serius.

Tuan Yang di-Pertua harus membantu memikirkan, apakah langkah yang harus kita lakukan? Apakah mahu kita teruskan dengan ketiadaan Yang Berhormat Menteri Kewangan, dengan ketiadaan angka yang baru hendak bahaskan Belanjawan Negara tahun lalu. Ini kita hendak bincangkan sejarah atau hendak bincangkan ekonomi negara? Kalau bincangkan sejarah, kita berpegang dokumen belanjawan satu setengah bulan yang lalu. Kalau tidak, kita harus menunggu jawapan kerana bagaimana kita harus maju begini dengan angka yang ada sekarang ini? Jadi saya pohon nasihat Tuan Yang di-Pertua… [Ketawa]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Kita teruskan Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Teruskan? Tuan Yang di-Pertua memberikan nasihat untuk teruskan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ada yang bangun Yang Berhormat. Jadi sebelum Yang Berhormat bercakap, saya cakap dahulu ya?

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Batu Pahat duduk dahulu ya. Biasanya kita memberi hormat kepada Ketua Pembangkang untuk membuat ucapan. Kita melihat aliran pemikiran dari seseorang itu. Kita hendak dengar keseluruhannya. Jadi kalau banyak sangat dia buat jadi debate macam itu, jadi kadang-kadang bukan sahaja memanjangkan masa tetapi juga menghakiskan peluang Yang Berhormat selepas itu untuk berucap nanti. Masa kita tidak panjang sangat. Jadi Yang Berhormat Permatang Pauh hendak bagi dengan Yang Berhormat mana?

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: [Bangun]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sekadar berkongsi dan membantu Yang Berhormat menyebut tentang, adakah bajet ini sudah ketinggalan zaman ataupun berdasarkan kepada fakta-fakta baru yang perlu kita lihat semula? Yang Berhormat Ketua Pembangkang mungkin telah membaca sebuah buku yang bertajuk, “An Enemy Called Average” oleh John L. Mason. Saya…

Seorang Ahli: Yang Berhormat, sudah lama.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tidak mengapalah sudah lama pun tetapi sindrom average ini adalah sindrom yang tidak mahu lagi melihat dan berfikiran secara proaktif. Melihat kepada penurunan harga minyak di pasaran, aliran keluar yang bernilai berbilion-bilion ringgit dan seumpamanya. Jadi dengan berwajahkan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang baru, kita mengharapkan supaya ada suatu anjakan paradigma di dalam memikirkan tentang kepentingan negara dan rakyat. Kita berbahas di sini bukan untuk kepentingan satu parti. Belanjawan adalah untuk negara dan rakyat.

Jadi saya berfikir dan mencadangkan supaya apakah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang supaya apa yang ada pada hari ini tidak harus terikat dengan sindrom average ini. Kita harus melihat tentang dinamiknya ekonomi, dinamiknya dunia kewangan yang ada pada hari ini di peringkat global supaya kita dapat membahaskan suatu belanjawan yang lebih bertanggungjawab untuk kepentingan negara dan rakyat. Apakah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang?

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Kerian. Ini bukan soal average sahaja. Ini soal jumud, soal mediocrity dan lebih daripada itu soal responsibility. Ini dia Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam keadaan krisis, tidak mahu dengar, tidak mahu bicara dan tidak mahu terima kenyataan bahawa fakta sudah berubah dan minta kita terus bahas. Setakat dia saya faham, yang pengikut-pengikut dia ini, apa hal?…

[Ketawa] Bukan setakat dalam UMNO sahaja, yang MCA, MIC, Gerakan ini apa dia? Soal hendak pertahankan apa dia? Saya bagi bukan sentimen politik, saya bagikan angka, unjuran harga minyak, harga kelapa sawit, harga minyak mentah, unjuran defisit, hendak pertahankan apa ini?… [Disampuk]

Seorang Ahli: Bagi cadangan.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, saya cadangkan. Saya sudah cadang. Saya cadangkan kita kena tengok angka terbaru, baru boleh kita buat perbahasan belanjawan. Belanjawan ini adalah realistic proposition tentang kekuatan ekonomi perbelanjaan tahun berikutnya. Itu maksudnya belanjawan. Sekarang ini, saya sudah tolak bahawa proposition itu tidak realistik. Bukan sahaja average Yang Berhormat Kubang Kerian. Ini memang sudah keluar dari pertimbangan. Akan tetapi oleh sebab saya ini patuh kepada Tuan Yang di-Pertua, saya sambung… [Ketawa] Baik, dalam keadaan Yang Berhormat Menteri Kewangan tidak bahaskan soal ekonomi.

Dalam keadaan Yang Berhormat Menteri Kewangan tidak bicara soal krisis kewangan yang akan melanda di dalam negara kita. Apakah fokus dan keutamaan Menteri Kewangan sekarang?… [Disampuk] Jawapan saya pertama, Menteri Kewangan lebih fokus kepada projek mega menelan belanja berbilion-bilion ringgit tanpa proses tender terbuka. Pada 16 September tahun ini… [Disampuk] Ya, kalau hendak bangun boleh. Kalau berani bangun, jangan jerit macam tukang jerit lain.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun] [Tepuk]

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, sila.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Terima kasih. Itu yang saya hairan bila Yang Berhormat Permatang Pauh kata bahawa bajet ini adalah jumud dan membangkitkan perkara-perkara yang dulu pun pernah juga berlaku. Oleh sebab itu saya ingin meminta penjelasan yang disebut, siapakah yang begitu lemah sehingga sanggup menjadi hamba? Ini saya rasa sebenarnya adalah satu kenyataan yang membuktikan bahawa sebenarnya tidak sesiapa yang hendak menjadi hamba.

Oleh sebab itulah kita hendak membahaskan bajet ini dan tidak timbul soal fakta-fakta lama. Saya fikir yang lebih penting ialah berikanlah cadangan-cadangan, kalau ingin memberi perkara baru di dalam perbahasan mengenai bajet dan bajet ini sebenarnya adalah bajet keprihatinan rakyat. Itu yang menjadi keutamaan. Kalau hendak sebut tentang soal kroni, rasuah dan rakan-rakan – dulu saya tengok ada satu kompeni bernama ABRAR yang orang sebut maksudnya Anwar Ibrahim dan rakan-rakan. Terima kasih.

Menteri Dalam Negeri [Dato’ Seri Syed Hamid Albar]: [Bangun meninggalkan Dewan]

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih, Yang Berhormat. Mudah mudahan bila menteri-menteri kanan termasuk Menteri Dalam Negeri tersingkir dari Kabinet baru, Yang Berhormat Batu Pahat ada peluanglah. Itulah dia!… [Disorak] [Ketawa] Maaf, Yang Berhormat Menteri. Janganlah keluar awal sangat, Yang Berhormat…

Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Duduklah dulu.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Yang Berhormat Batu Pahat nampak terdesak untuk mempertahankan. Jawablah secara fakta. Kalau dikatakan belanjawan yang dicadangkan itu memberikan jaminan dan keselesaan kepada rakyat, sumbernya dari mana? Sumbernya, sebanyak 44% adalah dari minyak dan gas yang harganya USD125 setong sekarang ini USD77. Oleh sebab itulah saya katakan buat perkiraan baru. Yang Berhormat Batu Pahat ini belajar apa di universiti dulu? Ini satu contoh, yang hendak marah itu sebab apa?

Saya minta buat, kalau ditanya apa cadangan saya, saya katakan cadangan pertama ialah buat unjuran berdasarkan harga semasa! Itu pun tidak faham! Buat unjuran berdasarkan harga semasa atau harga yang realistik. Itu basic rule in any budget submission, dan ini diketepikan sekarang. Oh, beratnya kalau ahli UMNO hendak bincang perkara ini! Soal ABRAR dibangkitkan, saya tidak ada masalah.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, duduk dulu Yang Berhormat. Kalau bertanya kena tunggu jawapannya.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Soal ABRAR, saya belum habis jawab. Soal ABRAR boleh bawa. Siapa meluluskannya? Tanya Menteri Kewangan Kedua dan Unit Perancang Ekonomi mengenai prosesnya, ia tidak melalui Kementerian Kewangan. Tanyalah Menteri Kewangan Kedua dan tanyalah Unit Perancang Ekonomi. Sepuluh tahun saudara serang saya, saya dalam penjara dan berada di luar. Sekarang saya dalam Dewan, you serang biar saya jawab…. [Disorak]

Dulu memang ramai Ahli-ahli Yang Berhormat menggunakan majlis ini sebagai bacul, menyerang semasa saya tiada. Sekarang, bangkit dan saya jawab mudah. Ada sahaja penyelewengan sama ada di zaman Anwar atau Mahathir atau siapa sahaja ada penyelewengan. Buat kajian terbuka dan hukum yang menyeleweng. Jangan bersandiwara, sembunyi di sebalik tabir kekuatan… [Tepuk]

Jadi, itu yang saya hendak sebutkan di sini. Walau bagaimanapun ABRAR pun sudah bankrap sekarang ini. Namun tanya Menteri Kewangan Kedua, ini kekuatan Ahli-ahli UMNO. Menteri Kewangan Kedua itu terlibat, pengerusi syarikat-syarikat yang berkaitan dengan ‘ABRAR’ dan MunLoong. Tanya dia, kalau beranilah. Kalau tidak berani menyorok di balik tabir.

Saya hendak sambung, Tuan Yang di-Pertua. Saya kesal dan dukacita. Bila Menteri Kewangan tahu beliau akan diangkat menjadi Menteri Kewangan, berebut betul-betul, segera, sebagai pengerusi jawatankuasa – 16 September Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi atau High Speed Broadband yang bernilai RM11.31 bilion diluluskan oleh kerajaan tanpa proses tender terbuka! Yang hendak berebut sangat itu apa dia? Tidak bolehkah tunggu sehingga dua minggu? Ini kerana kalau dalam masa dua minggu dijamin sekurang-kurangnya boleh menyelamatkan negara ini sebanyak RM2.4 bilion. Tidak sabar hendak tunggu dua minggu kerana hendak sign juga. Menteri Kewangan ini super efficient bila meluluskan projek tetapi very inefficient bila hendak buat bajet baru dan penilaian baru.

Inilah yang menjadi masalah kepada kita. Penjelasan yang diberikan tidak munasabah sama sekali kerana sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kabinet untuk jalur lebar, sehari sebelum dilantik secara rasmi sebagai Menteri Kewangan telah meluluskan dengan begitu segera dan begitu cepat, harga yang umum menganggapnya terlalu tinggi. Salah siapa? Dalam keadaan ekonomi di mana orang hendak makan pun susah, dan beli barang pun susah, kita senang senang ambil buat projek, hendak selamatkan RM2 bilion duit rakyat itu cukup susah.

Ahli-ahli Yang Berhormat dan Tuan Yang di-Pertua, saya tidak dapat terima kerana setelah tsunami politik 8 Mac dan keputusan Pilihan Raya Permatang Pauh, sekurang-kurangnya ada sedikit tawaduk atau humility, di kalangan kepimpinan. Istighfarlah kepada Allah SWT dan mudah-mudahan bawalah perubahan kecil pun tidak mengapa. Dengarlah sikit, janganlah hina.

Saya bukan hendak tunjuk simpati kepada ahli-ahli komponen Barisan Nasional yang lain tetapi kenyataan-kenyataan mereka daripada Sabah, Sarawak, MCA, MIC dan Gerakan macam tidak harga langsung. Kadang-kadang saya kasihan melihat orang MCA macam melukut di tepi gantang, hendak mengemis juga. Saya tidak faham ia untuk apa lagi, termasuklah sahabat saya dari Pensiangan.

Tuan Yang di-Pertua, kedua, satu lagi pembelian yang mengejutkan, yang merupakan skandal besar, segera diterima dan diluluskan oleh Menteri Kewangan yang baru sebab itulah tidak sempat hendak kaji angka dan data belanjawan negara kerana sibuk meluluskan projek besar. Ya, Kinabatangan? 30 September yang lalu, Maybank telah membeli 56% saham Bank Internasional Indonesia daripada Sorak Financial Holdings yang dipunyai Kookmin Bank dari Korea dan Fullerton Financial Holdings sebuah subsidiari Temasek Holdings.

Tuan Yang di-Pertua, pembelian tersebut di antara yang paling tinggi kerana book valuenya dengan izin 4.2% daripada nilaian yang sebenar. Kos pembelian adalah RM4.26 bilion. Saya minta Yang Berhormat Batu Pahat dengar baik-baik dan jawab berdasarkan fakta. Saya berika fakta ini. Pada tahun 2000, Temasek Holdings membeli Dao Heng Bank dari Guoco, tiga kali ganda dari book value. Pada tahun 2000 keadaan ekonomi baik. Dalam keadaan ekonomi yang baik, Yang Berhormat Putrajaya bersetuju dengan saya nampaknya – ia tiga kali ganda.

Sekarang ini dalam keadaan ekonomi merosot Maybank beli lima kali ganda book value. Ini pertimbangan ekonomi apa negara kita ini? Seluruh kewangan dan institusi bank dan perdagangan itu jatuh merudum dan kita memilih untuk membuang dan membazir wang negara. Soalnya, tentu ada udang di sebalik batu.

Sewajarnya ia lebih rendah. Sekarang ini andaiannya sesudah dibaca semua kajian ekonomi mengenai pembelian tersebut tidak ada satu pun penganalisis termasuk di Jakarta yang menganggap pembelian itu pembelian yang munasabah. Mereka menganggap sekurang-kurangnya RM1 hingga RM2 bilion hangus. Hangus ke mana? Ke kantung siapa? Itu soalnya. Pada Oktober 2007, Tun Daim Zainuddin menjual sebanyak 11% Bank Internasional Indonesia kepada Temasek.

Ini bermakna nilai BII Oktober 2007 sekitar RM4.7 bilion – Oktober 2007 sebelum krisis ekonomi melanda, dahsyat, sub prima mula memberikan bayangan. Sekarang September 2008 dalam keadaan ekonomi yang lebih parah, harga yang dulunya 4.7 bilion, kalau kita beli, kita tengok setengah bilion ringgit 11%, nilai Bank Internasional Indonesia lebih kurang 4.7 bilion ringgit. Maybank beli dengan nilai lebih kurang 8 bilion ringgit.

Tidak ada pakar atau penganalisis menganggap ini satu pembelian yang munasabah. Banding ini dengan keputusan Menteri Kewangan sebelum ini tatkala menjadi Menteri Pertahanan, jual Affin Bank yang dipunyai oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera, 20% kepada David Lee Bank of East Asia, dengan book value sekitar dua kali dalam keadaan ekonomi kukuh, dalam keadaan kepentingan bumiputera yang dijaja begitu rupa, dijual dengan mudah dengan harga yang relatif murah.

Dalam keadaan ekonomi meleset, dijual kepentingan kita dengan harga yang lebih tinggi. Jadi hak kita, kita jual dengan murah, hak orang kita beli dengan mahal. Ini kepintaran ekonomi Barisan Nasional. Terima Kasih… [Tepuk] Dan Yang Di-Pertua, kenapa saya tekankan ini ialah kerana dua minggu setelah mengambil alih jawatan Menteri Kewangan, segera diluluskan beri tempoh melengah-lengahkan lagi. Very efficient bila datang soal meluluskan kepentingan yang akan mengaut keuntungan berbilion ringgit. Saya ingin tanya, seperti mana kes pertama, high speed broadband dan kes kedua, Maybank, siapa memininya, siapa ejennya yang menyebabkan Menteri Kewangan terdesak menyegerakan kelulusan dan di mana wang yang dikatakan hangus kepunyaan bumiputera itu… [Tepuk] Saya nak sambung Yang di-Pertua, dengan suatu pendedahan baru yang lebih mengejutkan iaitu keputusan Menteri Kewangan membeli 12 buah unit helikopter baru kepada angkatan tentera menggantikan pesawat Nuri, berdasarkan surat Ketua UMNO bahagian PJ Selatan, Kapt. Zahar dan surat ini memang kita terima dari pos, entah dari mana, dan saya terpaksa minta pengesahan sama ada surat ini benar, saya tidak mahu gunakan Dewan yang mulia ini mengedarkan surat layang.

Hanya setelah saya dapat sahkan bahawa surat ini tepat dari Mentari Services, ditandatangani oleh pengerusinya, Kapten (B) Datuk Zahar Hashim merangkap Ketua UMNO Bahagian, menulis kepada Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri, membuat tuduhan yang cukup membimbangkan, proses penilaian belum selesai tetapi dengan secara tiba tiba arahan diberi kepada pih

Pendapat Anda

Switch to our mobile site